Instructors

Benard Omogo
Benard Omogo
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
Instructor
CHEM 117
Chris Mazzanti
Chris Mazzanti
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
Director of Teaching Laboratories
DISC 206
Delmy J. Diaz Gonzalez
Delmy J. Diaz Gonzalez
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
Instructor
Jordan Anne Mader
Jordan Anne Mader
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
Adjunct Lecturer
Matt Gerner
Matt Gerner
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
Instructor
DISC 310
Mya A. Norman
Mya A. Norman
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
Instructor
CHEM
Patrick Pysz
Patrick Pysz
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
Teaching Lab Coordinator as Instructor
Victoria Katherine Hunter
Victoria Katherine Hunter
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
Instructor of Chemistry